ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
          โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๐๔ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านกล้วย” สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๔ โดยแยกนักเรียนมาจากโรงเรียนวัดศรีวิชัย
          โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ตั้งอยู่ในที่ดินซึ่งเดิมเป็นสนามบินของกระทรวงมหาดไทย
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๙   โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๕   โอนมาสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาทและเปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย” ตั้งแต่บัดนั้น
พ.ศ. ๒๕๑๖ ขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๕ ประเภทไม่บังคับเรียน และขยายไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๗ (ในปีพ.ศ.๒๕๑๘)
พ.ศ.๒๕๑๙ เทศบาลเมืองชัยนาท จ่ายเงินสะสมเทศบาลฯซื้อที่ดินเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย จำนวน ๓๖๑.๖ ตารางวาเป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๓๗ ได้ขยายการรับนักเรียนเพิ่มขึ้น โดยเปิดทำการสอนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เปิดรับนักเรียนจำนวน ๑ ห้อง
พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน ๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ใต้ถุนสูง ๑๒ ห้องเรียน (ปัจจุบันคืออาคาร ๓๘ ปี)
พ.ศ.๒๕๔๔ ได้รับงบประมาณจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ใต้ถุนสูง ๑๒ ห้องเรียน (ปัจจุบันคืออาคาร ๒)
พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ใต้ถุนสูง ๑๒ ห้องเรียน (ปัจจุบันคืออาคาร ๓)
พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับงบประมาณจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ใต้ถุนสูง ๑๒ ห้องเรียน (ปัจจุบันคืออาคาร ๖)
พ.ศ.๒๕๔๘ ได้รับงบประมาณจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน ๕,๕๒๑,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ปัจจุบันคืออาคาร ๑)
พ.ศ.๒๕๔๘ ได้รับงบประมาณจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน ๔,๘๖๕,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แทนอาคารอเนกประสงค์เดิม
พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับงบประมาณจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ใต้ถุนสูง ๑๒ ห้องเรียน แทนอาคารนิพัทธา
พ.ศ.๒๕๕๒ได้รับงบประมาณจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน ๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ใต้ถุนสูง ๖ ห้องเรียน แทนโรงจอดรถครู
พ.ศ.๒๕๕๔ ก่อสร้างอาคาร ๕๐ปี เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๔ ก่อสร้างศาลพระภูมิ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๖ ปรับปรุงชั้นล่างอาคารเรียน ๔๘ปี เป็นห้องประชุม  SBMLD  เป็นเงิน ๓๕๕,๕๒๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๗ได้รับงบประมาณสนับสนุนสโมสรไลออนส์ จำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดสารานุกรมไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯแห่งที่ ๔๖
ปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑๐ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๒๔๕ คน ระดับชั้นประถมศึกษา ๓๐ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๘๒๓ คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๕ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๓๗๑ คน รวมมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๓๙ คน มีพนักงานครูทั้งสิ้น ๖๙ คน ครูจ้างสอน ๑๓ คน นักการภารโรง ๒ คน
ปัจจุบันมีเนื้อที่โรงเรียนทั้งสิ้น ๕ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา
อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา
ทิศเหนือ          ติดกับโรงพยาบาลชัยนาท
ทิศตะวันออก    ติดกับแขวงการทางจังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันตก      ติดกับโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ทิศใต้             ติดกับศาลเจ้าแม่ทับทิม