วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
สร้างปัญญา  รู้หน้าที่   มีคุณธรรม
 


วิสัยทัศน์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
โรงเรียนมาตรฐาน  สืบสานคุณธรรม  เลิศล้ำเทคโนโลยี  สุขภาพดีมีสุข  อยู่อย่างพอเพียง


 
เอกลักษณ์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
คุณธรรมนำความรู้  ควบคู่เทคโนโลยี
 


อัตลักษณ์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
วินัยดี   มีคุณธรรม