พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๒.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐาน วิชาชีพและสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และสุขภาพอนามัย


 
เป้าหมายโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
๑. โรงเรียนต้องมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มีมาตรฐาน
๒. นักเรียนมีคุณธรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากภาคเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพอนามัย