เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
 
แหล่งประสานความรู้ คู่เมืองเขื่อนเจ้าพระยา นำปัญญาแหล่งพัฒนาเยาวชน
ทศบาลบ้านกล้วย สร้างคนให้เป็นคน สู่สังคมเพื่อชาติไทย สืบไว้ความดี
มีสีขาวบริสุทธิ์ให้รู้ถึงความดี และความมีคุณธรรมประจำใจ
และสีเขียวแสนงามตาคือความใจ จิตแจ่มใสใฝ่วิชาหาความดี
สุขสุขสัน นะมีปัญญัง
  ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญาความรู้มี
กตัญญูรู้คุณธรรม อีกทั้งมีศักดิ์ศรี ร้อยพันปีคุณความดีไม่มีเสื่อมคลาย
สร้างปัญญา รู้หน้าที่ มีคุณธรรม งามเลิศล้ำ ความดีงามพร้อมความรู้มา
เราทั้งผองหญิงและชายพร้อมใจใฝ่ศึกษา รวมปัญญาเพื่อพัฒนาชาจิไทยเจริญ

https://www.youtube.com/watch?v=DgjDR71Yg0A