ภาพกิจกรรม
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) และแผนงบประมาณ ประจำปี 2564
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นางกัสมาพร บัวภิบาล ผอ.รร.เทศบาลบ้านกล้วย พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) และแผนงบประมาณ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด วิเคราะห์ปัญหาการดำเนินการในการจัดการศึกษาที่ผ่านมา / จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส  ทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์โรงเรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน พร้อมนำข้อสรุปที่ได้มากำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายก่อนนำเข้าสู่ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อไป
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,15:21   อ่าน 17 ครั้ง