ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายแล ดวงดาว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ ชั้นโท
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2504-2515
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ ชูชื่น
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ ชั้นโท
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2515-2520
ชื่อ-นามสกุล : นายสาโรช บัวทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ ชั้นตรี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2520-2523
ชื่อ-นามสกุล : นายลมูล เกิดขำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ ระดับ5
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2523-2523
ชื่อ-นามสกุล : นายสาโรช บัวทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ ระดับ5
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2523-2526
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม บุญสรรค์
ตำแหน่ง : รักษาการแทนครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2526-2526
ชื่อ-นามสกุล : นายทองเจือ ภู่บุญ
ตำแหน่ง : รักษาการแทนครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2526-2527
ชื่อ-นามสกุล : นางแฉล้ม พึ่งน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527-2538
ชื่อ-นามสกุล : นายทองเจือ ภู่บุญ
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2538-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ ม่วงชู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2539-2543
ชื่อ-นามสกุล : นางกัสมาพร บัวภิบาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ คศ.4
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543-ปัจจุบัน