ปฐมวัย

นางณัฐรดา จบศรี
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววัชรี พุทธประเทือง
ครู คศ.3

นางสาวชัชฐญาภา เทียนถาวร
ครู คศ.2

นางสาวจริญญา ธัญญเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวนันทินี พูลสมบัติ
ครู คศ.2

นางสาวกุณณ์สิริญา โตใจ
ครู คศ.2

นางจิรัตติกร จิตรอ่อน
ครู คศ.2

นางลักษณ์พร สนพุก
ครู คศ.1

นางสาวกีรติ ปรีชา
ครูอัตราจ้าง

นางศันสนีย์ กล่อมเกลา
ครูอัตราจ้าง