ปฐมวัย

นางสาวชัชฐญาภา เทียนถาวร
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางณัฐรดา จบศรี
ครู คศ.3

นางสาวนันทินี พูลสมบัติ
ครู คศ.2

นางสาวกุณณ์สิริญา โตใจ
ครู คศ.2

นางสาวจริญญา ธัญญเจริญ
ครู คศ.2

นางลักษณ์พร สนพุก
ครู คศ.2

นางจิรัตติกร จิตรอ่อน
ครู คศ.2

นางศันสนีย์ กล่อมเกลา
ครูอัตราจ้าง