ปฐมวัย

นางสาวชัชฐญาภา เทียนถาวร
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางณัฐรดา จบศรี
ครู คศ.3

นางสาวนันทินี พูลสมบัติ
ครู คศ.2

นางสาวกุณณ์สิริญา โตใจ
ครู คศ.2

นางสาวจริญญา ธัญญเจริญ
ครู คศ.2

นางลักษณ์พร สนพุก
ครู คศ.2

นางสาวกีรติ ปรีชา
ครูอัตราจ้าง

นางศันสนีย์ กล่อมเกลา
ครูอัตราจ้าง