กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุกัญญา บัวขำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอรัญญา ไชยยงค์
ครู คศ.3

นางสมหมาย เข็มเงิน
ครู คศ.3

นางรัชนีวรรณ ปานกลาง
ครู คศ.3

นางพิริยา เชื้อสมเกียรติ
ครู คศ.3

นางสาวหัสยาพร อนู่เย็น
ครู คศ.1

นายรุ่งโรจน์ เอี่ยมนัยตา
ครู คศ.1

นางสาวณัฎฐากมล บุญถนอม
ครู คศ.1

นางสาวนินันญา พูลรอด
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ พรรณศุภมิตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิตา บุญยวง
ครูอัตราจ้าง