กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุกัญญา บัวขำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวธุวารัศมิ์ ฉัตรปัญญาพัฒน์
ครู คศ.3

นางอรัญญา ไชยยงค์
ครู คศ.3

นางสมหมาย เข็มเงิน
ครู คศ.3

นางรัชนีวรรณ ปานกลาง
ครู คศ.3

นางพิริยา เชื้อสมเกียรติ
ครู คศ.3

นางสาวหัสยาพร อนู่เย็น
ครู คศ.1

นายรุ่งโรจน์ เอี่ยมนัยตา
ครู คศ.1

นางสาวณัฎฐากมล บุญถนอม
ครู คศ.1

นางสาวนินันญา พูลรอด
ครู คศ.1

นางสาวฐิตา บุญยวง
ครูอัตราจ้าง