กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุกัญญา บัวขำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.ธุวารัศมิ์ ฉัตรปัญญาพัฒน์
ครู คศ.3

นางนฤพชร อินทรวิเชียร
ครู คศ.3

นางรัชนีวรรณ ปานกลาง
ครู คศ.3

นางอรัญญา ไชยยงค์
ครู คศ.2

นางรติกร โตอ่อน
ครู คศ.1

นายรุ่งโรจน์ เอี่ยมนัยตา
ครู คศ.1

นางสาวณัฎฐากมล บุญถนอม
ครู คศ.1

นางสาวนินันญา พูลรอด
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิตา บุญยวง
ครูอัตราจ้าง