กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวธารินี อยู่ปรางค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางรัชณีภรณ์ จันทร์โนทัย
ครู คศ.3

นางพิชยา นามพระหัตถ์
ครู คศ.3

นางพรณภัทร ทัดเทียม
ครู คศ.3

นางเกสร ผลพงษ์
ครู คศ.3

นางสาวปัทมา คล้ายชู
ครู คศ.3

นายจตุพร เย็นสุข
ครู คศ.2

นายสิรภพ สิงหนาท
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา ใสสุข
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร.ต.หญิงจันทกานต์ เอี่ยมพุฒ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภาวิณี อัปกาญจน์
ครูอัตราจ้าง