กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวธารินี อยู่ปรางค์
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพรณภัทร ทัดเทียม
ครู คศ.3

นางเกสร ผลพงษ์
ครู คศ.3

นางสาวปัทมา คล้ายชู
ครู คศ.3

นายจตุพร เย็นสุข
ครู คศ.3

นางนฤพชร อินทรวิเชียร
ครู คศ.3

นางณัฐกานต์ จันทรา
ครู คศ.3

นายสิรภพ สิงหนาท
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร.ต.หญิงจันทกานต์ เอี่ยมพุฒ
ครูอัตราจ้าง