กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธราธาร ราชคำสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชลธิชา วรรณา
ครู คศ.3

นางณัฐกานต์ จันทรา
ครู คศ.3

นางมาลัย วัฒนกูล
ครู คศ.3

ดร.ภูรินทร์ แตงน้อย
ครู คศ.3

นางเนาวรัตน์ ศรีธูป
ครู คศ.2

นางสาวสุรางครัตน์ ฉัตรเพชร
ครู คศ.2

นางสาวศนิชา สงภักดี
ครู คศ.2

นางสาวมรัชณิชย์ สาโรจน์
ครู คศ.1

นายอนุรักษ์ บุญประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเยาวพร ยอดอ่อน
ครูอัตราจ้าง