กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางเพชรประกาย เตชะนันท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสิริรัตน์ แก้วฉวี
ครู คศ.3

นางสาววรรณภา ครุธอินทร์
ครู คศ.3

นางสาวสุจิรา เรียนทับ
ครู คศ.2

นางสาวนภศวรรณ ยวงการ
ครู คศ.2

นางสาวเกศกมล สลีวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวปภาวี แก้วพงษ์
ครู คศ.2

นายจิตติพัฒน์ รอดเกิด
ครู คศ.2

นางสาวนิศาชล พยัคฆ์คีรินทร
ครูผู้ช่วย

นายบุญฤทธิ์ เขียวสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศรัญญา แช่มอุบล
ครูอัตราจ้าง

นายพงศ์ระพี ช่อผกา
ครูอัตราจ้าง