กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุจิรา เรียนทับ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววรรณภา ครุธอินทร์
ครู คศ.3

นางเพชรประกาย เตชะนันท์
ครู คศ.3

นางสาววัชรี พุทธประเทือง
ครู คศ.3

นางจุฑาทิพย์ อิ่มหมี
ครู คศ.3

นางสาวนภศวรรณ ยวงการ
ครู คศ.2

นางสาวเกศกมล สลีวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวปภาวี แก้วพงษ์
ครู คศ.2

นางตรีสุคนธ์ นามพระหัตถ์
ครู คศ.3

นางรติกร โตอ่อน
ครู คศ.1

นางสาวนิศาชล พยัคฆ์คีรินทร
ครูผู้ช่วย

นายบุญฤทธิ์ เขียวสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศรัญญา แช่มอุบล
ครูอัตราจ้าง