กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธนะภูมิ ภูวิลัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชวลิต รูปประดิษฐ์
ครู คศ.2

นายภพธรรม จิตต์เกษม
ครู คศ.1

นายธนาพงศ์ บัวขาว
ครู คศ.3

นางสาวภิภัทรา ดีประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง