กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปริญญา ง่วนทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุปรีชา ถิ่นกมุท
ครู คศ.3

นางสาวโสภิตา ตันอารีย์
ครู คศ.3

นายกฤษดากร หมื่นกล้า
ครู คศ.2

นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์
ครู คศ.2

นายนราธร คุ้ยเห้ง
ครู คศ.2

นายประมวล บุญประสงค์
ครู คศ.1