กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวโสภิตา ตันอารีย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุปรีชา ถิ่นกมุท
ครู คศ.3

นายปริญญา ง่วนทอง
ครู คศ.3

นายกฤษดากร หมื่นกล้า
ครู คศ.3

นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์
ครู คศ.2

นายจิตติพัฒน์ รอดเกิด
ครู คศ.2

นายนราธร คุ้ยเห้ง
ครู คศ.1

นางสาวธัญญรักษ์ กลั่นหุ่น
ครูอัตราจ้าง