กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอำพร ง่วนทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางมาลัย วัฒนกุล
ครู คศ.3

นางรัชณีภรณ์ จันทร์โนทัย
ครู คศ.3

นางสาวนลพรรณ จงคะวะดี
ครู คศ.2

นางสาวณิชชาพัณณ์ ใช้ธูปทอง
ครูอัตราจ้าง