กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอำพร ง่วนทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางมาลัย วัฒนกุล
ครู คศ.3

นางนลพรรณ จงคะวะดี
ครู คศ.2

นางจิรัตติกร จิตรอ่อน
ครู คศ.2

นายชลิต เสกสรรกุญชร
ครูอัตราจ้าง