กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอินทิรา นิยมศิลป์ชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสมหมาย เข็มเงิน
ครู คศ.3

นางพิริยา เชื้อสมเกียรติ
ครู คศ.2

นางนลพรรณ จงคะวะดี
ครู คศ.2

นางสาวหัสยาพร อยู่เย็น
ครู คศ.1

นางสาวณิชชาพัณณ์ ใช้ธูปทอง
ครูอัตราจ้าง

นายชลิต เสกสรรกุญชร
ครูอัตราจ้าง