ธุรการ

นางเครือทิพย์ บุญเย็น

นางสาวอมรรัตน์ บัวเขียว

นางสาวนภัสสร ลาทอง

นายปิยชาติ หนูพรหม
ครูอัตราจ้าง