กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายจตุพร เย็นสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางรัชณีภรณ์ จันทร์โนทัย
ครู คศ.3

นางนฤพชร อินทรวิเชียร
ครู คศ.3

นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์
ครู คศ.2

นายบุญฤทธิ์ เขียวสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย