กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวราภรณ์ โพธิ์ตุ่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอาภรณ์ เพียรมุ่งงาน
ครู คศ.3

นางธนาภา ราชประสิทธิ์
ครู คศ.3

นางใต้ร่ม ไค่นุ่นสิงห์
ครู คศ.3

นางรุ่งอำพร ถิ่นกมุท
ครู คศ.3

นางชรินทร์ลดา อิ่มโอษฐ์
ครู คศ.2

นางสาวอุไรพร ศรีชนะ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาสินี ศีลลา
ครู คศ.1

นายอภิชาต ประโยชน์งาม
ครู คศ.1