คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สมชาย พุทธโกศัย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางประทุม กวางแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางปวีณา บัวภิบาล
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย สังขประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางอินทิรา นิยมศิลป์ชัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย สุกใส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิธร ลิ่วนภโรจน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายธนะภูมิ ภูวิลัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการนิรุตติ์ ชาคโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ภิญโญ จูสี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหวัง มีเปรม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพาพร เทพพักทัน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกิจพนม เต็งประกอบกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมศรี ฐากูรจิรนนท์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางกัสมาพร บัวภิบาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา / เลขานุการ