คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.เปรมมิกา คล้ายหลิม
ตำแหน่ง : นายกสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช พิสิษฐ์ แสงทอง
ตำแหน่ง : รองนายกสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ภัทรจาริน จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง : รองนายกสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.จิตรทิวา เนตรนิล
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กัลยกร เอียงเป้
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปารามีณ บุญรัตน์
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.นพวิชญ์ อุดมศรี
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.บัณฑิต จันทวิมล
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ณัชชา ฉัตรเพ็ชร์
ตำแหน่ง : กิจกรรม /นันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.วรรณรดา สังข์ทอง
ตำแหน่ง : กิจกรรม /นันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.อธิป คนไทย
ตำแหน่ง : กิจกรรม /นันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ลัทธพล พรมมา
ตำแหน่ง : กิจกรรม /นันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ญาณพัฒน์ เสาะเหม
ตำแหน่ง : ทะเบียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ญาณพัฒน์ นามเณร
ตำแหน่ง : ทะเบียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ภานุพงษ์ อินอิ่ม
ตำแหน่ง : ทะเบียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.เอกภพ บุญโจม
ตำแหน่ง : ทะเบียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.โสภณวิชญ์ แตงนนท์
ตำแหน่ง : ระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ไชยวัฒน์ แก้วศรี
ตำแหน่ง : ระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธัญธนิต ทิพย์มาตร์
ตำแหน่ง : ระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธนภัทร โบสถ์ทอง
ตำแหน่ง : ระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สุรเชษฐ์ ช่างเขียน
ตำแหน่ง : อาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.อภิรักษ์ เขียวพวงทอง
ตำแหน่ง : อาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สัปปกร เปี่ยมมอญ
ตำแหน่ง : อาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ยงยุทธ มั่งมี
ตำแหน่ง : อาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.นพณัฐ สาสะ
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3